اپیلاسیون

اپیلاسیون

اپیلاسیون معمولیاپیلاسیون معمولی

اپیلاسیون، به این دلیل که موها را از ریشه کنده، افراد کمتر جوش می‌زنند و در مدت زمان مناسبی رشد موها کمتر می‌شود، امروزه بسیار متداول شده و رواج پیدا کرده است.
 

اپیلاسیون پیشرفته

آلیسدر کنار سایر خدمات خود، اپیلاسیون پیشرفته نیز انجام می‌دهد که در نوع موم مورد استفاده با اپیلاسیون معمولی متفاوت است.

اپیلاسیون پیشرفته